Rekryteringsstöd

Rätt person på rätt plats. En felrekrytering kostar ett företag både tid och pengar. Ett effektivt komplement till intervju och personlighetstest kan därför vara att genomföra ett case/scenarie.

Ett case/scenarie där de sökande får ett uppdrag kopplat till roll och organisationens verklighet formuleras med stöd av information från ledningen som ett rollspel. De som deltar innehar trovärdiga roller för att skapa dynamiker att hantera i skarpt läge för den sökande. Konsulten förbereder de som deltar inom organisationen i rollspelet gällande deras roller (exempelvis den som motsätter sig en förändring, den orolige, den alltid positiva). Konsulten deltar även i rollspel som observatör eller i roll. Efter avslutat rollspel deltar konsulten i reflektion med den sökande med positiv och konstruktiv feedback, samt utmanande frågor och om uppdragsgivaren så önskar även i slutdiskussionen gällande val av kandidat. Arbetssättet är oerhört effektivt och du får snabbt insikt i om personen har de ledarskapsförmågor och verktyg som din organisation behöver eller/och vad personer behöver för kompetensutveckling. Förmågan att hantera utmanande personer, känslor, konflikt, stress, kommunikation, effektiva möten samt värdegrund och synen på medarbetarskap blir oerhört tydligt.

Exempel på hur ett uppdrag som skickas ut till sökande kan se ut

Syfte med uppdraget:

Uppdraget är en del i företagets rekryteringsprocess. Det innebär för dig förberedelser och genomförande av ett möte med medarbetare i formen av ett rollspel. Uppdraget går inte i första hand ut på att du ska komma fram till en ”rätt” lösning, de utmaningar/möjligheter som presenteras har inte en enda lösning. Det viktiga är att vi ser hur du som ledare hanterar utmaningarna och möjligheterna. Vi ser det som ett lärandetillfälle där du får möjlighet att visa oss dina ledarskapskompetenser i skarpt läge. Möjligheter och utmaningar kommer att uppstå i din roll som ledare och vi vill kunna göra en bedömning av att du har både kompetens samt verktyg för att hantera dessa och också delar de värderingar som återfinns i vårt spelsystem. Du kommer i dialog med ledningen efter avslutat rollspel få reflektera över hur du som ledare hanterade de möjligheter/utmaningar som uppstod i mötet. Ledning och konsult kommer att ge dig feedback kring hur vi upplevde att du hanterade de olika möjligheter/utmaningar du som ledare ställdes inför. Det är självklart så att om du är den ledare vi söker, kan vi också med hjälp av rollspelet tillsamman planera eventuella utvecklingsinsatser du kan behöva i ditt ledarskap.

Uppdrag:

Du ska, som en del av rekryteringsprocessen, förbereda ett möte med ”dina medarbetare” med syfte att:

  • Redogöra för ledningens syfte och mål med förändringen som genomförs vid årsskiftet.
  • Engagera och entusiasmera medarbetarna till delaktighet inför förändringen.
  • Du har ca 30 min till ditt förfogande.
  • Mötets upplägg ska finnas nedtecknat så att vi kan diskutera ditt upplägg efter rollspelet.